Quả bánh phu thuê xếp tháp kết hoa tươi

1.700.000 

Quả bánh cốm đặt sản Hà Nội 100 hộp
Sản phẩm bánh truyền thống ngày cưới
Mâm quả xếp tháp cao và kết hoa tươi